20.3.2018..   |  Erste Money  152.1039 Kn     |  Erste Euro - Money  116.0031 Eur     |  Erste Adriatic Bond  123.2418 Eur     |  Erste Adriatic Equity  76.3169 Eur     |  Erste Local Short Term Bond  100.5682 Kn     |  Erste Adriatic Short Term Bond  101.3706 Eur  


Obavijest o bitnim izmjenama prospekta i pravila fonda Erste Euro-Money

Društvo Erste Asset Management (u daljnjem tekstu: Društvo) sukladno članku 193. stavak 2. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima (NN 44/16, u daljnjem tekstu: Zakon) obavještava da je usvojilo bitne izmjene Prospekta i pravila Erste EURO-MONEY otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom pod upravljanjem Društva, u skladu s pozitivnim rješenjem Hrvatske Agencije za nadzor financijskih usluga od 15. veljače 2018.

Izmjena prospekta Fonda odnosi se, u bitnome, da investicijski cilj fonda postaje ostvarenje optimalnog prinosa uz nizak do umjeren stupanj rizika, uz zadržavanje dosadašnje orijentacije ulaganja sredstava na primarno novčanom i obvezničkom tržištu. Napuštena je dosadašnja neograničena izloženost obveznicama izdavatelja iz Republike Hrvatske te je smanjena izloženost imovine fonda dužničkim vrijednosnim papirima i instrumentima tržišta novca čiji je izdavatelj država članica EU, OECD-a i CEFTA na 35% neto imovine Fonda.

Nadalje, do 100% neto vrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj Republika Hrvatska, Republika Srbija, Republika Makedonija te Crna Gora, imajući u vidu da u navedenim državama postoji adekvatan regulatorni okvir koji osigurava jednaki nivo zaštite ulagatelja kao što isti imaju na domaćem tržištu. Također, lokalne banke s kojima Društvo posluje dio su Erste Grupe čime se također implicira određena razina usklađenosti s grupnim standardima i time usklađenost s postojećom EU regulativom.
U skladu s izmijenjenim ograničenjima ulaganja revidiran je prospekt Fonda u dijelu opisa rizika ulaganja u Fond i stupnja izloženosti Fonda pojedinom riziku, pri čemu je na odgovarajući način revidirana i tablica profila rizičnosti Fonda, kao i opis rizika poslovanja Društva. Preostale odredbe Prospekta ostaju neizmijenjene.
Primjerak prospekta i pravila Fonda, ključnih podataka za ulagatelje te dodatne informacije o Fondu moguće je dobiti u prostorima Društva, na internetskoj stranici Društva, www.erste-am.hr, u poslovnicama Erste&Steiermaerkische Bank d.d. te u poslovnim prostorima Zastupnika.

Obavijest o izmjeni prospekta objavljena je 16.02.2018. na internetskim stranicama Društva, a sukladno članku 193. stavka 2. Zakona bitne izmjene prospekta stupaju na snagu istekom roka od 40 dana od dana objave obavijesti, odnosno 28. ožujka 2018. U roku od 40 dana od dana objave obavijesti svi ulagatelji mogu tražiti otkup udjela bez plaćanja izlazne naknade.

Obavijest - bitna promjena prospekta EURO MONEY_16.02.2018.pdf 

Na raspolaganju smo Vam za sve dodatne informacije pozivom na broj telefona 072/37-2900 ili putem e-maila erste-am@erste-am.hr.

S poštovanjem,
Erste Asset Management d.o.o.