20.3.2018..   |  Erste Money  152.1039 Kn     |  Erste Euro - Money  116.0031 Eur     |  Erste Adriatic Bond  123.2418 Eur     |  Erste Adriatic Equity  76.3169 Eur     |  Erste Local Short Term Bond  100.5682 Kn     |  Erste Adriatic Short Term Bond  101.3706 Eur  


Obavijest o bitnim izmjenama prospekta i pravila fonda Erste Money

Društvo Erste Asset Management (u daljnjem tekstu: Društvo) sukladno članku 193. stavak 2. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima (NN 44/16, u daljnjem tekstu: Zakon) obavještava da je usvojilo bitne izmjene Prospekta i pravila Erste MONEY otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom pod upravljanjem Društva, u skladu s pozitivnim rješenjem Hrvatske Agencije za nadzor financijskih usluga 08. ožujka 2018.

Izmjena prospekta Fonda odnosi se, u bitnome, na promjenu investicijskog cilja fonda koji je sada definiran kao ostvarenje optimalnog prinosa uz nizak do umjeren stupanj rizika, uz zadržavanje dosadašnje orijentacije ulaganja sredstava na novčano i obvezničko tržište. Uvedena je neograničena izloženost imovine Fonda obveznicama izdavatelja iz Republike Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Makedonije, uz napuštanje dosadašnje strategije neograničenog ulaganja u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od strane država članica EU, OECD i SAD. Pored toga, uvedena je mogućnost ulaganja do 20% u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane u Rusiji, Indiji, NR Kini i Ukrajini.

Nadalje, do 100% neto vrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj Republika Hrvatska, Republika Srbija, Republika Makedonija te Crna Gora, imajući u vidu da u navedenim državama postoji adekvatan regulatorni okvir koji osigurava jednaki nivo zaštite ulagatelja kao što isti imaju na domaćem tržištu. Također, lokalne banke s kojima Društvo posluje dio su Erste Grupe čime se također implicira određena razina usklađenosti s grupnim standardima i time usklađenost s postojećom EU regulativom.

U skladu s izmijenjenim ograničenjima ulaganja revidiran je prospekt Fonda u dijelu opisa rizika ulaganja u Fond i stupnja izloženosti Fonda pojedinom riziku, pri čemu je na odgovarajući način revidirana i tablica profila rizičnosti Fonda, kao i opis rizika poslovanja Društva. Preostale odredbe Prospekta ostaju neizmijenjene.
Primjerak prospekta i pravila Fonda, ključnih podataka za ulagatelje te dodatne informacije o Fondu moguće je dobiti u prostorima Društva, na internetskoj stranici Društva, www.erste-am.hr, u poslovnicama Erste&Steiermaerkische Bank d.d. te u poslovnim prostorima Zastupnika.

Izmjene prospekta usvojene su 08.03.2018. a sukladno članku 193. stavka 2. Zakona bitne izmjene prospekta stupaju na snagu istekom roka od 40 dana od dana objave obavijesti, odnosno 17. travnja 2018., do kada ulagatelji mogu tražiti otkup udjela. Sukladno Prospektu Fonda neće se naplatiti izlazna naknada.


Obavijest - bitna promjena prospekta Erste MONEY_08.03.2018

Na raspolaganju smo Vam za sve dodatne informacije pozivom na broj telefona 072/37-2900 ili putem e-maila erste-am@erste-am.hr.