15.2.2018..   |  Erste Money  152.0969 Kn     |  Erste Euro - Money  115.9945 Eur     |  Erste Adriatic Bond  123.0449 Eur     |  Erste Adriatic Equity  76.6228 Eur     |  Erste Local Short Term Bond  100.5446 Kn     |  Erste Adriatic Short Term Bond  101.3078 Eur  


 
O nama

 

Erste Asset Management d.o.o.
Ivana Lučića 2 a
10 000 Zagreb


OIB: 68572873963

Tel: 072 37 2900
Fax: 072 37 2901
www.erste-am.hr
erste-am@erste-am.hr

Member of Erste Bank Group

     O nama
Erste Asset Management d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima („Društvo) osnovano je izjavom o osnivanju 20.07.1998. godine, a 31.07.1998. godine je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu broj: Tt-98/3592-2, MBS: 080244669. Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (danas Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga) dana 19.10.2000. godine Društvu daje rješenje o odobrenju poslovanja; Klasa: UP/I-450-08/00-01/118, Ur. Broj: 567-02/00-2. Temeljni kapital od 5.000.000,00 kn uplaćen u cijelosti.

Predmet poslovanja Društva:
 • osnivanje i upravljanje UCITS fondom
 • osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondom
 • upravljanje portfeljima
 • investicijsko savjetovanje

Osnivači/članovi društva:

Jedini član i osnivač društva je Erste Asset Management GmbH Austrija, Broj iz registra: FN102018 b,
Naziv registra: Trgovački sud u Beču, OIB:  34714411509, Austrija, Beč, Habsburgergasse 2


Vlasnička struktura:Erste Asset Management GmbH društvo koordinira i odgovorno je za sve aktivnosti upravljanja imovinom u Erste grupi. EAM upravlja ukupnom imovinom preko cca. 55,3 milijardi eura (podaci od lipnja 2016) u Austriji, Hrvatskoj, Češkoj, Njemačkoj, Mađarskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj. EAM pruža usluge u području upravljanja imovinom, bilo u obliku investicijskih fondova ili individualnih portfelja. Pored osnovne djelatnosti nudi prilagođene usluge kao što su izvještavanje i ostale podatkovne usluge.
Podaci o depozitaru
Opći podaci o depozitaru:

Depozitar Fonda je Erste & Steiermärkische Bank, Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka, OIB: 23057039320,
Temeljni kapital: 1.698.417.500 kuna, koja je ovlaštena rješenjima:
 • Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: HANFA) KLASA: UP/I-451-04/09-03/32, URBROJ: 326-111/10-6 od 04.02.2010.
 • HANFA-e KLASA: UP/I-451-04/10-03/07, URBROJ: 326-111-11-7 od 14.04.2011
 • Hrvatske narodne banke Z. br. 1695/2010. od 12.05.2010.
 • Hrvatske narodne banke Z. br. 1783/2011. od 11.05.2011.


Popis svih trećih osoba s kojima Depozitar ima sklopljen ugovor o delegiranju poslova:

Globalni skrbnik:
Erste Group Bank Am Belvedere 1, 1010 Vienna, Austria, OIB: HR 46710466529
Lokalni skrbnici:
Erste Bank A.D. Novi Sad, Bulevar oslobođenja 5d, Novi Sad, Srbija, OIB: HR 81481148814
Komercijalna Banka A.D. Skopje, Orce Nikolov 3, 1000 Skopje, Makedonija  Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka pod tim imenom posluje od 2003., a nastala je spajanjem Riječke banke d.d., Rijeka i Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagreb. Obje banke imale su značajnu ulogu na hrvatskom financijskom tržištu. Riječka banka, osnovana 1954., razvila se u vodeću banku Rijeke, Primorja i Istre. Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagreb, nastala je 2000. godine spajanjem triju uspješnih regionalnih hrvatskih banaka: Bjelovarske, Trgovačke i Čakovečke banke. Danas, Erste&Steiermärkische Bank d.d. predstavlja jednu od vodećih banaka u Hrvatskoj koja pokriva gotovo cijelu Hrvatsku s mrežom od (trenutno)134 poslovnice, uključivo 14 komercijalnih centara, 8 poduzetničkih i 9 profitnih centara za korporativne klijente te bankomatske mreže od oko 625 bankomata. Banka je prvenstveno usmjerena na građanstvo te male i srednje poduzetnike, no istodobno i na tradicionalne velike partnere s kojima posluje u regijama gdje je snažno prisutna – Rijeci, Zagrebu i Bjelovaru. Zapošljava preko 2000 zaposlenika i uslužuje više od 740.000 klijenata. Banka je dobitnica eminentne nagrade Hrvatske gospodarske komore “Zlatna kuna”, čak šest puta, kao najbolja banka u Hrvatskoj za 2005., 2006., 2008., 2010., 2011. i 2012. godinu.
Ostale informacije
Tabelarni prikaz rizika vezanih uz Društvo za upravljanje:

VRSTA RIZIKA OPIS RAZINA UTJECAJA
Tržišni rizik Rizik potencijalnog gubitka uslijed pada cijene pojedinog financijskog instrumenta NIZAK
Operativni rizik Rizik nastanka događaja koji kao posljedicu ima financijski gubitak, a uzrok su mu neadekvatni procesi, pogreške ljudi ili sustava i slično NIZAK
Strateški rizik Rizik negativnog učinka na kapital Društva zbog loših poslovnih odluka Društva NIZAK
Reputacijski rizik Rizik potencijalnog gubitka odnosno smanjenja budućih prihoda Društva uslijed neželjenih događaja koji narušavaju reputaciju Društva NIZAK
Sistemski rizik Rizik potencijalnog gubitka uslijed kolapsa cijelog financijskog sustava, tržišta kapitala i slično NIZAK
Rizik kontinuirane prikladnosti Rizik nastupa neželjenog događaja zbog lošeg upravljanja Društvom u pogledu solventnosti, kompetencija zaposlenika, kvalitete poslovanja NIZAK
Rizik sukoba interesa Rizik nastupa neželjenog događaja zbog aktivnosti zaposlenika koje bi u neravnopravan položaj stavili Društvo i/ili ulagatelje NIZAK
 
 
* Rizici svakog pojedinog fonda detaljno su opisani u Prospektima i Pravilima.

Delegirani poslovi na treće osobe:

Društvo može iz objektivnih razloga s ciljem povećanja učinkovitosti trećim osobama delegirati poslove
koje je dužno obavljati, uz suglasnost Agencije. Prilikom odabira trećih osoba, Društvo vodi brigu da te osobe imaju dobar ugled, stručne kvalifikacije i iskustvo potrebno za obavljanje delegiranih poslova, te da se delegiranjem ne ugrožavaju interesi ulagatelja i Fonda.
Popis poslova delegiranih na treću osobu:


DELEGIRANI POSAO

TREĆA OSOBA

Informatičke usluge IN2 d.o.o., Zagreb
Promeks kompjuter d.o.o.
Globaldizajn d.o.o.
Usluge unutarnje revizije Erste & Steiermärkische Bank d.d.
Poslovi dubinske analize stranaka prema ZSPNFT, FATCA-i i CRS-u Erste & Steiermärkische Bank d.d.
Elektroničko pohranjivanje i skladištenje poslovne dokumentacije VIP DATA d.o.o.

Osnovna načela Politike primitaka

Društvo za upravljanje usvojilo je načela Politike primitaka kako bi se spriječili mogući sukobi interesa te osigurala usklađenost sa pravilima ponašanja prilikom dodjele varijabilnih primitaka relevantnim osobama.
Na ukupne primitke (fiksnu i varijabilnu komponentu) primjenjuje se načelo ravnoteže i održivosti, tako da se ne potiče prekomjerno preuzimanje rizika.
Društvo je definiralo sljedeće grupe zaposlenika kao osobe koje preuzimaju rizik: Uprava, direktori svih odjela, fond manageri, portfolio manageri.
Pri izračunu primitaka koriste se opći kriteriji za procjenu učinka djelatnika (kvalitativni i kvantitativni) koji se primjenjuju na sve zaposlenike i članove Uprave ovisno o radnom mjestu i djelatnostima koje djelatnik obavlja u Društvu.

Ovakav način izračuna primitaka usmjeren je na postizanje kratkoročnih i dugoročnih interesa Društva i doprinosi  sprječavanju rizičnog ponašanja.

Sustav primitaka se sastoji od tri komponente:
 1. fiksni primici
 2. varijabilni primici
 3. povlastice
Fiksni primici podrazumijevaju sva redovna primanja djelatnika i Uprave Društva,  i za svakog pojedinog djelatnika regulirani su Ugovorom o radu.
Varijabilni primici odnose se na dio primitaka koji ovisi o radnoj uspješnosti i ostalim ugovorenim kriterijima.
Povlastice se odnose na službeni mobitel, službeno vozilo i sl.

Iznos varijabilnog primitka ovisi o bruto plaći pojedinog djelatnika i ocjeni uspješnosti. Ukupni iznos varijabilnog primitka izračunava se na temelju maksimalnog iznosa varijabilnog primitka kojeg pojedini djelatnik može primiti. Varijabilni primici za pojedinog djelatnika (izuzev kontrolnih i administrativnih funkcija) uvjetovani su njegovim osobnim učinkom, te poslovnim rezultatima Društva, rezultatima fondova i rezultatima poslovne jedinice kojima isti pripada. Ukupni iznos varijabilnog primitka za pojedinog djelatnika može biti umanjen za  iznos eventualnih penala.

Prilikom određivanja ocjene uspješnosti primjenjuju se kvantitativni i kvalitativni kriteriji, pri čemu  o kvantitativnim kriterijima ovisi minimalno 50% ocjene uspješnosti, dok je udio kvalitativnih minimalno 20%. Društvo neće isplatiti varijabilni primitak ako takav primitak nije održiv i opravdan financijskim položajem Društva i poslovnom uspješnošću poslovne jedinice i djelatnika na koji se odnosi.

60% varijabilnog primitka može se isplatiti u cijelosti za proteklo razdoblje obračuna (poslovnu godinu) s time da se 50% isplaćuje u novcu odmah, a 50% s odgodom od godinu dana u financijskim instrumentima. Preostalih 40% se odgađa na razdoblje od 3 godine, počevši od kraja razdoblja obračuna (poslovna godina) pri čemu se 50% ovog dijela isplaćuje u novcu, a 50% u financijskim instrumentima.
Financijski instrumenti u kojima se isplaćuju djelatnici su udjeli u investicijskim fondovima pod upravljanjem Društva.
Društvo je uspostavilo Odbor za primitke. Odbor za primitke zadužen je za dodjelu primitaka, pružanje podrške i savjetovanje Uprave i Nadzornog odbora Društva vezano za politiku odnosno načela politike primitaka. Članovi Nadzornog odbora Društva su ujedno članovi Odbora za primitke. Ovaj odbor sastoji se od sljedećih osoba: Heinz Bednar, Adrianus Janmaat i Ivica Smiljan.
Puni tekst Politike primitaka Društva može se besplatno dobiti u Društvu.


Ostalo:

Erste Asset Management primjenjuje odredbe FATCA regulative (propis SAD-a Foreign Account Tax Compliance Act) koja će biti / jeste obvezna za sve financijske institucije u Republici Hrvatskoj nakon potpisivanja Međudržavnog sporazuma između Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država i ratificiranja istog, a koji zahtijeva da financijske institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj identificiraju i obavijeste lokalne porezne vlasti (a preko njih i porezne vlasti SAD-a - IRS) o poreznim obveznicima SAD-a koji drže financijska sredstva u Republici Hrvatskoj.

Procedura za ostvarivanje glasačkih prava iz instrumenata u imovini UCITS fonda

Društvo će pažnjom dobrog gospodarstvenika, redovito pratiti relevantne događaje vezane uz izdavatelje čije financijske instrumente drži u fondovima/portfeljima pod upravljanjem.

Prilikom glasovanja na redovnim i izvanrednim skupštinama, Društvo će se rukovoditi najboljim interesima svojih klijenata, odnosno postupati u najboljim interesima portfelja/fondova pod upravljanjem.

O sudjelovanju na skupštinama i glasačkoj politici, Društvo odlučuje za svaku skupštinu zasebno. Odluku o sudjelovanju ili nesudjelovanju na skupštinama, odnosno o glasovanju po točkama dnevnog reda na skupštinama, donosi Odjel upravljanja imovinom fondova. Društvo će sudjelovati na skupštinama gdje njegov glas ili prisutnost može utjecati na odluke koje se donose.

Društvo će svoje glasačko pravo ostvarivati na temelju vlastite procjene o utjecaju odluke skupštine na vrijednost dionica, te će podržavati one odluke za koje smatra da će povećati vrijednost dionica, a glasovat će protiv odluka za koje vjeruje da će imati negativan utjecaj na vrijednost dionica. Društvo će za sve dionice jednog izdavatelja u portfeljima/fondovima pod upravljanjem glasovati na jednak način, kako bi se spriječio potencijalni sukob interesa.

U slučaju odluke o sudjelovanju na skupštini, Društvo će sastaviti pisani prijedlog o stavovima koje treba zauzeti po pojedinim točkama dnevnog reda, u skladu s investicijskim ciljevima i strategijom ulaganja fonda/portfelja pod upravljanjem.

* Pojedinosti o radnjama iz ove procedure dostupni su ulagateljima na zahtjev.
Uprava
Josip Glavaš,  predsjednik je Uprave Društva, rođen 1973. godine. Nakon završene srednje škole matematičko-informatičkog smjera, upisuje se na Ekonomski fakultet u Zagrebu, kojeg uspješno završava 1997. godine na smjeru Analiza. Od početka stjecanja radnog iskustva 1996. godine pa sve do danas radi na poslovima vezanim uz tržište kapitala. Prošao je sve razine poslova u brokerskim kućama od voditelja Back Office-a, brokera, voditelja trgovanja, portfolio managera, do direktora. Od listopada 2001. do veljače 2003. bio je direktor brokerske kuće Dalbank vrijednosnice d.o.o. koja je za to vrijeme bila jedna od vodećih brokerskih kuća u Republici Hrvatskoj. Od veljače 2003. do danas predsjednik je Uprave Društva, koje je u navedenom periodu izraslo u jednog od vodećih društava za upravljanje investicijskim fondovima u Republici Hrvatskoj.
Položio je ispit za ovlaštenog posrednika u trgovini vrijednosnim papirima (broker). Pripada prvoj generaciji investicijskih savjetnika u Republici Hrvatskoj. Društvo na čelu s gospodinom Josipom Glavašem kao predsjednikom Uprave upravljalo je imovinom Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Fond HB) od 2004. do 2015. godine. Dva je mandata obnašao dužnost predsjednika Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK (od 2008. do 2012. godine). Istovremeno je sudionik mnogih stručnih seminara i konferencija vezanih uz tržište kapitala i industriju fondova.


Snježana Šalković Dasović, član je Uprave Društva, rođena 1974. godine. Nakon diplome na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu karijeru započinje 1996. godine na Varaždinskoj burzi gdje obavlja administrativne poslove vezane uz trgovanje. Položila je ispite za investicijskog savjetnika, za ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima (brokera) i za upravitelja mirovinskim fondovima. Svoje iskustvo i znanje dalje stječe u brokerskoj kući radeći na poslovima Back Office-a, brokera i portfolio managera. Usavršavala se na brojnim stručnim seminarima koje je pohađala, a i sama organizirala. Od 2001. godine radi isključivo u industriji investicijskih fondova s posebnim naglaskom na praćenju imovine, te njenom vrednovanju. U 2003. godini, radi kao član Uprave Dalbank invest društva za upravljanje Zatvorenim investicijskim fondom Velebit. Krajem 2003. godine priključuje se timu Društva gdje uspostavlja odjel Back Office-a i sudjeluje u razvoju usluga i proizvoda Erste Asset Managementa. U 2004. godini postaje članom Uprave Društva.


Miroslav Jurišić, član je Uprave Društva, rođen 1979. godine. Diplomirao je 2002. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financije. Iste godine započinje karijeru u ZB Investu, društvu za upravljanje investicijskim fondovima, prvo kao Asistent portfolio manager-a, a zatim i kao Portfolio manager. U lipnju 2005. godine prelazi u Društvo kao glavni Portfolio manager, zadužen za upravljanje imovinom fondova pod upravljanjem Društva. Usporedo s radom, sudionik je programa CFA u okviru organizacije CFA Institute. U lipnju 2007. godine polaže III. stupanj programa, te u listopadu, nakon ispunjenja traženih uvjeta, stječe pravo korištenja titule CFA. Član je udruženja investicijskih profesionalaca CFA Austria. Ima položen ispit za brokera, investicijskog savjetnika i upravitelja mirovinskim fondovima.
Nadzorni odbor
Heinz Bednar, predsjednik je Nadzornog odbora, rođen 1962 godine. Nakon diplome na Sveučilištu u Beču, smjer ekonomija i financijsko novinarstvo, karijeru je započeo 1989. u GiroCredit Bank Beč kao viši ekonomist. Nastavio je stjecati znanje i iskustvo na raznim vodećim pozicijama u GiroCredit Research, Investment Bank Austria, Creditanstalt Group i HypoVereinsbank Group. U prosincu 2001. priključuje se timu Erste-Sparinvesta KAG kao direktor, a od ožujka 2006. postaje i predsjednik Uprave. Od 2008. obnaša i dužnost predsjednika Uprave Erste Asset Managementa gdje je zadužen za upravljanje imovinom Erste Grupe. Gospodin Bednar zadužen je za investicije, financije, komunikaciju i odnose s javnošću, ljudske resurse, zaposlenike, kao i ostale aktivnosti u srednjoj i istočnoj Europi. Istovremeno je predsjednik nadzornih odbora: ISCS Investicni Spolecnost Češke Sporitelny (Prague), Sparkassen Versicherung Aktiengelsellschaft, ERSTE Immobilien KAG, Ringturm KAG (Beč), SAI Erste Asset Management SA (Rumunjska), Erste Alapkezelö Zrt (Budimpešta) i Erste Asset Management d.o.o. (Hrvatska). Također je predsjednik Udruge austrijskih investicijskih društava (VÖIG) od 2007 godine.


Adrianus Josephus Antonius Janmaat, član je Nadzornog odbora, rođen 1964. godine. Nakon doktorata na Sveučilištu u Amsterdamu (doktorski rad na temu suvremene povijesti), nastavlja stjecati znanje na Akademiji diplomacija u Beču i postaje magistar međunarodne ekonomije i financija. Odmah započinje karijeru u bankarstvu u  grupaciji Barings Bank kao voditelj odjela gospodarstva, zatim kao voditelj velikih i institucionalnih klijenata u Deutsche Bank AG te 2001. godine prelazi u Erste bank AG na mjesto voditelja strateškog razvoja grupe. Sudjelovao je na brojnim stručnim seminarima i projektima, a 2008. godine postaje izvršni direktor u investicijskom društvu Erste Asset Managementa u Beču i član Uprave Erste Asset Managementa  u Mađarskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj i Republici Češkoj te, 2014. godine član Nadzornog odbora Erste Asset Managementa u Hrvatskoj. 


Ivica Smiljan, član je Nadzornog odbora, rođen 1955. godine. Nakon završenog Ekonomskog fakulteta u Zagrebu karijeru započinje u Financijskoj agenciji (ranijeg naziva SDK) kao asistent, te financijski inspektor, a zatim i kao savjetnik na poslovima kontrole financijskog sektora. Kasnije u Financijskoj policiji vodi odjel za financijske institucije. Od 1994.- 1996. obavlja dužnost pomoćnika ministra financija u segmentu bankarskog sektora, osiguranja, deviznog sustava i platnog prometa.  Od 1996. do 2001. predsjedava Komisijom za vrijednosne papire (današnja HANF-a). Od 2001. izvršni je  direktor  za prodaju i reviziju Deloitte Hrvtska, a od 2008. predsjednik je uprave i partner u Grant Thorton Hrvatska. Od 2013. direktor je i vlasnik revizorske kuće Venia Audit d.o.o. Trenutno  predsjedava Hrvatskim odborom za međunarodne računovodstvene standarde, član je Hrvatske revizijske komore i predstavnik  Hrvatske u EU Odboru za računovodstvenu regulativu u Briselu. Od listopada 2016. član je Nadzornog odbora Erste Asset Managementa u Hrvatskoj.